Telerau ac Amodau

  Defnyddio’r Wefan

 1. Mae’r telerau a’r amodau’n berthnasol i wefan Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru o dan yr enwau parth:
  • http://artsed.wales
  • http://artsed.wales.uk
  • http://celfadd.cymru
  • http://celfadd.cymru.uk
  • (“y wefan”)

  Mae mynediad at neu ddefnyddio’r wefan yn golygu eich bod yn derbyn y telerau a’r amodau hyn. Os nad ydych yn derbyn y telerau a’r amodau hyn, peidiwch â defnyddio’r wefan.

 2. Mae Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yng Nghyngor Sir Caerffili yn cadw’r hawl i ddiwygio’r telerau a’r amodau hyn heb rybudd. Rydym yn argymell eich bod yn adolygu’r telerau a’r amodau hyn yn rheolaidd fel eich bod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau a allai fod wedi digwydd. Mae defnydd parhaus wedi i’r newidiadau gael eu gwneud yn awgrymu eich bod wedi cytuno i dderbyn y gwelliannau hyn.
 3.  

  Eiddo Deallusol

 4. Mae’r holl ddeunyddiau a gynhwysir ar y wefan hon, gan gynnwys testun heb gyfyngiad, logos, eiconau, ffotograffau, Darluniau ac adnoddau y gellir eu lawrlwytho yn ddeunydd hawlfraint Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yng Nghyngor Sir Caerffili, oni nodir yn wahanol. Caiff defnyddwyr y tudalennau hyn eu defnyddio ar sail anfasnachol heb ganiatád gan ddaliwr yr hawlfraint. Gall ddefnydd masnachol ond gael ei wneud gyda chaniatád datganedig blaenorol ysgrifenedig Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Cysylltwch â artsandeducationnetwork@caerphilly.gov.uk i ofyn am ganiatâd.
 5.  

  Ymwadiad

 6. Mae Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yng Nghyngor Sir Caerffili yn ceisio sicrhau bod yr wybodaeth a gynhwysir yn y tudalennau hyn yn gywir. Serch hynny, nid yw’r Cyngor yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ganlyniadau sy’n deillio o ddibyniaeth ar y wybodaeth a geir yn y tudalennau gwe hyn, neu unrhyw wybodaeth a gafwyd drwy fynediad i’r safle hwn neu’r cysylltiadau i safleoedd eraill. Mae Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yng Nghyngor Sir Caerffili yn berchen ar, ac yn prosesu gwybodaeth bersonol mewn dulliau sy’n unol â phob deddfwriaeth diogelu data presennol.
 7. Nid ydym yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a gynhwysir yng nghynnwys y wefan yn ddi-dor neu heb wallau, bod y diffygion hynny’n cael eu cywiro, neu fod y wefan neu’r gweinydd sy’n ei gwneud ar gael yn rhydd o firysau neu’n cynrychioli swyddogaeth lawn, cywirdeb a dibynadwyedd y cynnwys.
 8. Ni fydd Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yng Nghyngor Sir Caerffili, o dan unrhyw amgylchiadau, yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod, gan gynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlynol, neu unrhyw golled neu ddifrod o ganlyniad i ddefnydd neu golli defnydd o ddata neu elw, sy’n deillio o neu mewn cysylltiad â’r defnydd o’r wefan.
 9. Mae Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yng Nghyngor Sir Caerffili yn cadw’r hawl i wneud diwygiadau i’r wybodaeth sydd ar y wefan.
 10. Cyfrifoldeb ymwelwyr yw gwirio’r wybodaeth sydd ar y wefan ac i fonitro unrhyw newidiadau a wneir i’r wefan.
 11.  

  Datganiad Preifatrwydd

 12. Mae’r wefan yn casglu’r mathau canlynol o wybodaeth am ymwelwyr:
  1. Ffeiliau log ymwelwyr. Defnyddir y rhain i gasglu ystadegau defnyddio safleoedd ac nid ydynt yn cynnwys gwybodaeth bersonol a allai adnabod unigolion.
  2. Enwau a chyfeiriadau e-bost ymwelwyr sydd wedi cysylltu â Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yng Nghyngor Sir Caerffili drwy’r wefan. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei thrin yn gyfrinachol a dim ond i ymateb i negeseuon e-bost ymwelwyr fydd yn cael ei defnyddio. Ni fyddwn yn trosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd parti, oni bai y rhoddir caniatád.
 13. Mae cysylltu â ni trwy e-bost yn awgrymu eich bod yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi trwy e-bost er mwyn ymateb i’ch ymholiad.
 14.  

  Hyper-ddolennau i Wefannau Trydydd Parti

 15. Darperir hyper-ddolennau i wefannau trydydd parti ar gyfer cyfleustra yn unig. Nid yw Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yng Nghyngor Sir Caerffili yn derbyn unrhyw atebolrwydd am gynnwys neu ddibynadwyedd y gwefannau hyn ac nid yw presenoldeb o ddolen yn gymeradwyaeth i’r safle. Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio bob amser ac nid oes gennym reolaeth dros eu hargaeledd
 16. Nid yw’r telerau ac amodau hyn yn cynnwys gwefannau trydydd parti. Rydym yn argymell eich bod yn darllen telerau ac amodau pob gwefan rydych yn ymweld.
 17.  

  Diogelu rhag Firysau

 18. Mae Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yng Nghyngor Sir Caerffili wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y deunydd a gynhwysir o fewn wefan yn rhydd o firysau; serch hynny, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn rhedeg rhaglen gwrth feirws ar unrhyw ddeunydd a ddadlwythir o’r Rhyngrwyd. Ni fydd Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yng Nghyngor Sir Caerffili yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod i’ch system gyfrifiadurol a data a all ddigwydd tra’n defnyddio deunydd sy’n deillio o’r wefan
 19.  

  Awdurdodaeth

 20. Mae’r termau a’r amodau hyn yn cael eu llywodraethu gan gyfreithiau Cymru a Lloegr.