Sbotolau Gyrfaoedd Greadigol: Skip Curtis o XY&O

Rhan o’n cenhadaeth fel rhwydwaith yw codi ymwybyddiaeth ymhlith gweithwyr proffesiynol ym maes y celfyddydau ac addysg o’r gyrfaoedd creadigol y gallai’r bobl ifanc, y maent yn gweithio gyda nhw, eu dilyn. Dyma pam, ym mis Ionawr 2018, y gwnaethom gynnal digwyddiad dewisiadau gyrfa creadigol i dynnu sylw at y rolau amrywiol, sydd weithiau’n gudd, sy’n bodoli yn y sector creadigol.

Dros y misoedd nesaf byddwn yn rhoi sbotolau ar bobl o Gymru sydd wedi dilyn gyrfa yn y celfyddydau, ac rydym yn falch o ddechrau gyda Skip Curtis – a fagwyd yn Nhrecelyn ac Abercarn.

Mae Skip yn gynhyrchydd recordiau, ysgrifennwr caneuon, cymysgwr ac aml-offerynnwr, a phrif ganwr band XY&O o Gaerdydd – sydd wedi cael eu ffrydio dros 30,000,000 o weithiau ar Spotify ac a chwaraeodd lwyfan y BBC yn Glastonbury yn 2016. Mae hefyd yn darlithio ym Mhrifysgol Cymru, ac mae wedi ymweld ag ysgolion a phrifysgolion yn y DU ac Ewrop i siarad am weithio yn y diwydiant cerddoriaeth, a’r sector creadigol ehangach yn y DU.

Bu i ni ddal i fyny â Skip a gofyn ychydig o gwestiynau iddo…

I ba ysgol aethoch?

Es i Ysgol Gyfun Trecelyn ac yna i Goleg Crosskeys.

Pryd gawsoch chi ddiddordeb yn gyntaf mewn cerddoriaeth a chyfansoddi?

Roeddwn i bob amser yn ymddiddori mewn gwrando ar gerddoriaeth a gwneud caneuon o oedran ifanc. Dylanwadau cerddorol fy rhieni oedd y prif gyfrannwr dwi’n dyfalu. Mae fy nhad yn arbennig yn ffan enfawr ac mae wedi fy magu i wrando ar ystod o gerddoriaeth wirioneddol amrywiol. Dechreuais ysgrifennu caneuon mwy penodol pan oeddwn i a rhai ffrindiau ysgol yn dechrau band ‘go iawn’ pan oedden ni i gyd tua 14. Cafodd ein cân ei chwarae’n gyntaf ar BBC Radio One pan oeddwn i tua 16. Roeddwn i ar y bws adref o’r coleg a ges i alwad ffôn yn dweud, ‘Mae eich demo yn cael ei chwarae ar BBC Radio One heno!’

A oedd unrhyw athrawon a wnaeth eich ysbrydoli yn yr ysgol neu’r coleg? Os felly, beth a wnaethant a oedd yn ysbrydoledig?

Nes i ddim astudio cerddoriaeth yn yr ysgol na’r coleg fel mae’n digwydd. Ond, rwy’n cofio bod ganddon ni un athro mathemateg yn Ysgol Trecelyn yr oedd y rhan fwyaf o’r plant ag ofn ohono. Yr oedd ganddo enw am fod yn llym ac yn ddrwg ei dymer. Ond wedyn nes i ffeindio ei fod, tu fas i’r ysgol, yn chwarae trymped mewn cwpwl o fandiau jas o amgylch yr ardal. Daeth yn llawer llai brawychus ac roedd y sarugrwydd yn gwneud synnwyr. Trodd allan roedd e’n chwaraewr jas cŵl iawn!

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i bobl ifanc sy’n ceisio mynd i mewn i’r diwydiant cerddoriaeth?

Mae’r diwydiant cerddoriaeth (yn 2018) mewn lle hynod gyffrous ar hyn o bryd. Mae twf ffrydio wedi dod â mwy o amrywiaeth, diddordeb ac arian i mewn i’r diwydiant ac mae nifer gynyddol o swyddi a chyfleoedd. Nid dim ond ar gyfer artistiaid, mae digon o lwybrau gyrfa eraill ar ochr busnes y diwydiant cerddoriaeth, nid dim ond ar yr ochr greadigol.

Dangoswch fwy