Rhaglen Datblygu Proffesiynol Hydref 2018

Y Cwbl Sydd Angen i Chi Ei Wybod Yw Os Ydych yn Athro/awes Sydd Eisiau Gweithio gydag Arlunwyr

Dydd Llun 17eg Medi

Ysgol Gatholig Joseff Sant, Tredegar

3:45yp – 5:45yp

https://www.eventbrite.co.uk/e/all-you-need-to-know-if-youre-a-teacher-wanting-to-work-with-artists-tickets-47714105173

Dydd Mercher 19eg Medi

Ysgol Gynradd Maendy, Casnewydd

3:45yp – 5:45yp

tps://www.eventbrite.co.uk/e/all-you-need-to-know-if-youre-a-teacher-wanting-to-work-with-artists-tickets-47714904564

Trosolwg

Anelir y gweithdai hyn at athrawon sydd erioed wedi gweithio gydag arlunwr neu sefydliad diwylliannol o’r blaen, neu athrawon sydd eisiau cyngor arbenigol ar wella eu prosesau presennol wrth weithio gydag arlunwyr.

Bydd y gweithdy yn ymdrin â:

 • Throsolwg o Ddysgu Creadigol drwy’r celfyddydau – Cynllun Gweithredu dros Gymru, a sut all ysgolion gael y cyfleoedd a’r cyllid sydd ar gael
 • Pam y celfyddydau? Deall y cyfraniad arbennig y gallai’r celfyddydau ei ychwanegu at ddysgu a chynhwysiad
 • Deall sut mae arlunwyr yn gweithio, a’r iaith a ddefnyddiant i ddisgrifio eu hymarfer
 • Sut i gydweithio gydag arlunwyr a sefydliad – gan gynnwys cynllunio, briffiau, contractau, monitro a gwerthuso, a thaliadau

Hwylusydd

David Powell yw cyfarwyddwr Upbeat Music and Arts, ac mae ganddo brofiad o weithio gydag ystod o sefyllfaoedd a phobl o bob oedran a galluoedd.

Ym mis Mawrth 2017, gwobrwywyd David gyda Gwobr Greadigrwydd ac Arloesedd yng Ngwobrau Ysgolion Gwent. Mae hefyd yn un o Bencampwyr Celfyddydol y rhwydwaith – addysgwyr proffesiynol sy’n hyrwyddo gwaith y rhwydweithiau rhanbarthol ac ar gael am sesiynau mentora i athrawon.

 


Y Cwbl Sydd Angen i Chi Ei Wybod Yw Eich Bod yn Arlunydd Sydd Eisiau Gweithio Gydag Ysgolion

Dydd Mercher 19eg Medi

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange, Cwmbrân

10yb – 3yp

https://www.eventbrite.co.uk/e/all-you-need-to-know-if-youre-an-artist-wanting-to-work-in-schools-tickets-38628321349

Trosolwg

Anelir y gweithdy hwn at arlunwyr ac ymarferwyr diwylliannol sydd heb brofiad blaenorol o weithio mewn ysgolion ond sydd â diddordeb gwneud hynny.

Bydd y gweithdy yn ymdrin â:

 • Throsolwg o Ddysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu dros Gymru
 • Diwylliant ysgolion, gan gynnwys y fframweithiau a’r iaith a ddefnyddir
 • Prosiectau celfyddydol mewn ysgolion a sut i’w cynllunio, cyflwyno a’u gwerthuso
 • Eich cyfrifoldebau chi wrth i chi weithio dan eich pwysau eich hun, gan gynnwys yswiriant, gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Hwylusydd

Louise Tolcher-Goldwyn yw’r Uwch Swyddog Addysg yng Nghanolfan Celfyddydol Llantarnam Grange ac mae ganddi gyfoeth o brofiad o weithio gyda disgyblion ac athrawon yn y canolfan ac mewn ysgolion ledled y rhanbarth – a hefyd drwy’r rhaglen Criw Celf.

Yn ogystal, mae Louise yn un o Bencampwyr Celfyddydol y rhwydwaith – addysgwyr proffesiynol sy’n hyrwyddo gwaith rhwydweithiau rhanbarthol ac mae ar gael ar gyfer sesiynau mentora am ddim i athrawon.

 


Tynnu Llun o Robot Gan Ddefnyddio Deunyddiau Electroneg Sgrap i Gefnogi’r Fframwaith Cynhwysedd Digidol

Dydd Gwener 21ain Medi

Glan yr Afon, Casnewydd

10yb – 3yp

https://www.eventbrite.co.uk/e/making-a-drawing-robot-from-scrap-electronics-in-support-of-the-digital-competency-framework-tickets-42627343532

Trosolwg

Anelir y gweithdy hwn at athrawon, addysgwyr ac arlunwyr sy’n gweithio mewn ysgolion ac sydd â diddordeb cyflwyno gweithgareddau ar sail technolegau creadigol i addysgu elfennau o gynhwysedd digidol a rhifedd.

Er ei fod wedi’i anelu’n benodol at ddechreuwyr, efallai byddai cyfranogwyr sydd â sgiliau canolradd mewn rhaglennu neu electroneg yn cael eu hysbrydoli gan y modd yr ymdrinir â chynhwysedd digidol.

Yn gyntaf byddwch yn gwneud doodle bot (sef peiriant sy’n tynnu lluniau) gan ddefnyddio deunyddiau rhad a gyrchwyd. Byddwch yna’n gweithio gyda Microbit, dyfais addysgol raglenadwy a ellir ei defnyddio mewn ystod eang o brosiectau, a chyfuno’r ddau i wneud robot rhaglenadwy a all dynnu lluniau.

Bydd y sesiwn yn darfod gyda deialog agored ble gallwch drafod eich anghenion, gofyn ac awgrymu syniadau, holi ynghylch yr elfen dechnegol neu sut i gyflwyno’r technegau a ddysgoch yn yr ystafell ddosbarth.

Noder: Bydd angen i fynychwyr ddod â’u gliniaduron eu hunain i’r gweithdy hwn.

 

Hwylusydd

Mae Paul Granjon yn arlunydd celfyddydau’r cyfryngau a pherfformio sy’n gweithio gyda pheiriannau hunan-wneud, ac wedi dangos ei waith yn fyd eang ac yn addysgu Celfyddydau Cain yn Ysgol Gelf a Chynllunio Caerdydd. Mae ganddo brofiad o weithio mewn ysgolion ac wedi arwain prosiect ar y cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol

 


Celfyddyd Gyflym yn yr Awyr Agored

Dydd Gwener 21ain Medi
Pont Gludo / Gwesty Waterloo, Casnewydd
10yb – 3yp

https://www.eventbrite.co.uk/e/quick-arts-outdoors-tickets-47762900120

Trosolwg

Mae’r gweithdy hwn yn addas i athrawon, addysgwyr ac arlunwyr sy’n gweithio mewn ysgolion ac yn awyddus i archwilio syniadau newydd ar gyfer gweithgareddau celfyddydol yn yr awyr agored. I gynorthwyo mynychwyr gyda datblygiad yr iaith Gymraeg, addysgir geiriau allweddol ac ymadroddion mewn cyd-destun trwy gydol y diwrnod.

Byddwch yn gwneud ystod o weithgareddau a gemau sy’n ymgorffori celfyddyd a symudiad, a ellir ei ddefnyddio i gyflwyno elfennau eraill o gwricwlwm yr ysgol megis llythrennedd a rhifedd. Ysbrydolir y gweithgareddau newydd gan hanes ac effaith y lleoliad – y Bont Gludo yng Nghasnewydd – fel ffordd o arddangos sut y gallwch ddefnyddio lleoliad i ysgogi dysgu creadigol.

Cyflwynir y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Gwasanaeth Amgueddfeydd a Threftadaeth Casnewydd.

Hwylusydd

Mae Kate Verity yn arlunydd cymunedol sydd â 19 mlynedd o brofiad o weithio mewn ysgolion, a phrofiad o weithio gyda phobl o bob oedran a gallu mewn digwyddiadau a gwyliau cymunedol. Mae hi hefyd yn un o Bencampwyr Celfyddydol y rhwydwaith – addysgwyr proffesiynol sy’n hyrwyddo gwaith y rhwydweithiau rhanbarthol ac mae hi ar gael am sesiynau mentora am ddim i’r athrawon.

 

Mae Beth Ryland yn hwylusydd dawns a drama ac wedi sefydlu Pili Pala Arts Wales, sy’n cyflwyno sesiynau celfyddydol o safon uchel i unigolion a grwpiau cymunedol. Mae ganddi 11 mlynedd o brofiad o weithio mewn ysgolion i gyflwyno sesiynau a chlybiau PPA ar ôl ysgol, yn ogystal â chymryd rhan mewn prosiectau Ysgolion Creadigol Arweiniol. Mae’n dysgu drama ym Mhrifysgol De Cymru a Phrifysgol Newman, Birmingham.

 


Bywyd Cyfrinachol Gwrthrychau

Dydd Mercher 26ain Medi
Amgueddfa’r Fenni, Y Fenni
10yb – 3yp

https://www.eventbrite.co.uk/e/secret-life-of-objects-tickets-47768045510

Trosolwg

Yn dilyn llwyddiant gweithdai blaenorol a’n hadnodd Bywyd Cyfrinachol Gwrthrychau, darparwn gyfle i fwy o athrawon, addysgwyr ac arlunwyr sy’n gweithio mewn ysgolion gael hyfforddiant ar yr addysgeg greadigol hon, i’w defnyddio ar draws y cwricwlwm a thu allan i’r dosbarth yn ogystal â thu mewn i’r dosbarth.

Mae’r dull o weithredu ymarferol hwn, sy’n defnyddio gwrthrychau o gasgliadau amgueddfa, wedi’i ddatblygu yn benodol ar gyfer y Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru, a gellir ei addasu i’w ddefnyddio gydag unrhyw wrthrych, megis offerynnau cerddorol, darluniau a bwyd.

Lawrlwythwch eich copi o Adnodd Addysgu Bywyd Cyfrinachol Gwrthrychau am ddim ac sydd ar gael o:

Hwylusydd

Karin Molson yw’r rheolwr dysgu yng Ngwasanaeth Amgueddfa Sir Fynwy ac mae ganddi flynyddoedd o brofiad o weithio gyda disgyblion yn yr ystafell ddosbarth ac yn amgueddfeydd y sir. Cyflwynodd y cynllun creadigol Bywyd Cyfrinachol Gwrthrychau mewn partneriaeth â Lucy-Ann Pickering o Amgueddfa’r Bathdy Brenhinol a Mark Batchelder o Amgueddfa’r Tŷ Weindio.

 

Mae Karin hefyd yn un o Bencampwyr Celfyddydol y rhwydwaith – addysgwyr proffesiynol sy’n hyrwyddo gwaith y rhwydwaith rhanbarthol ac mae ar gael ar gyfer sesiynau mentora am ddim.

 


Cyflwyniad i Animeiddio

Dydd Iau 27ain Medi
Memo Trecelyn, Trecelyn
10yb – 3yp

https://www.eventbrite.co.uk/e/introduction-to-animation-tickets-47218431600

Trosolwg

Bydd y gweithdy hwn yn ddefnyddiol i athrawon, addysgwyr ac arlunwyr sy’n gweithio mewn ysgolion ac sydd heb brofiad blaenorol o animeiddio.

 

Bydd tiwtoriaid animeiddio profiadol yn addysgu bob dim sydd ei angen arnoch i chi fedru cychwyn arni. Mae’n weithdy ymarferol ble byddwch yn dysgu’r technegau animeiddio angenrheidiol – o bicsyleiddio (gan ddefnyddio’r corff) i dorri allan (gwneud pypedau o gerdyn). Bydd y gweithdy yn ymdrin â thechnegau i’w defnyddio ar draws y cyfnodau allweddol.

Hwylusydd

Mae Winding Snake wedi creu enw da rhyngwladol i’w hunain ac yn cynnal ystod amrywiol o weithdai a sesiynau hyfforddiant ar sail gwneud ffilmiau, animeiddio, llythrennedd cyfryngau, cynllunio gemau fideo, a’r celfyddydau creadigol. Mae ganddynt brofiad o weithio mewn ysgolion, yn cynnwys prosiectau Ysgolion Creadigol Arweiniol.

 

 


Y Cwbl Sydd Angen i Chi Ei Wybod Yw Eich Bod yn Arlunydd Profiadol Sydd Eisoes yn Gweithio Mewn Ysgolion

Dydd Mawrth 16eg Hydref
Sefydliad y Glowyr Coed Duon, Coed Duon
10yb – 3yp

https://www.eventbrite.co.uk/e/all-you-need-to-know-if-youre-an-experienced-artist-already-working-in-schools-tickets-47770171870

Trosolwg

Anelir y digwyddiad hwn at arlunwyr sydd â blynyddoedd o brofiad o weithio mewn ysgolion ac sydd wedi’u hen sefydlu yn eu hymarfer. Cynigia gyfle i rannu, datblygu a rhwydweithio gyda’ch cyfoedion.

Bydd y diwrnod yn cynnwys:

 • Enghreifftiau o arfer dda o bob cwr o’r byd ac astudiaethau achos effaith
 • Cyfle i rannu eich profiad o weithio mewn ysgolion gyda chyfoedion
 • Cyngor a thrafodaeth ynghylch gweithio mewn ysgolion ôl 2020 a diwedd y rhaglen Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau, gan ganolbwyntio ar etifeddiaeth y cynllun a gosod y cwricwlwm newydd

Hwyluswyr

Bydd David Chamberlain a Kate Verity o Ddatblygiad Celfyddydol Caerffili yn ymuno â staff y rhwydwaith i hwyluso’r diwrnod. Mae gan y cwbl ohonynt brofiad eang o weithio mewn/gydag ysgolion ar brosiectau creadigol.

 


Adrodd Straeon ar gyfer Prosiectau Celfyddydol gyda Daniel Morden

Dydd Mawrth 23ain Hydref
Castell Cil-y-coed, Cil-y-coed
10yb – 3yp

https://www.eventbrite.co.uk/e/storytelling-for-arts-projects-with-daniel-morden-tickets-47769424635

Trosolwg

Mae adrodd stori yn ffurf gelfyddydol hanesyddol sy’n cysylltu a goleuo’r ddynoliaeth ar draws amser, lle a diwylliant. Ymunwch â Daniel Morden am ddiwrnod o ysbrydoliaeth a mewnwelediad i’r gelfyddyd o adrodd stori a sut y gellir ei ddefnyddio’n effeithiol yn yr ystafell ddosbarth.

Mae’r gweithdy hwn yn ddelfrydol ar gyfer athrawon, addysgwyr ac arlunwyr sy’n gweithio mewn ysgolion ac eisiau ennill gwybodaeth a thechnegau adrodd stori i gefnogi llythrennedd ac ysgrifennu creadigol, deallusrwydd empathi ac emosiynol, ac fel sylfaen i brosiectau creadigol a gyflwynir mewn ysgolion.

 

Hwylusydd

Daniel Morden yw un o’r dehonglwyr arweiniol yng nghelfyddyd adrodd stori ac mae wedi ymhyfrydu cynulleidfaoedd ledled y byd gyda’i berfformiaddau, megis yng ngwyliau adrodd stori Vancouver, Oslo a Yukon, mewn lleoliadau megis Y Theatr Genedlaethol a’r Amgueddfa Brydeinig.

Mae Daniel hefyd wedi gweithio ar y teledu a’r radio, ac wedi cyhoeddi chwe llyfr i blant. Yn ddiweddar, gwobrwywyd ef gyda Medal Gŵyl y Gelli am ei gyfraniad i adrodd stori.

 

 


Event

TGCh Creadigol gyda Mr P

Dydd Mercher 21ain Tachwedd
Glan yr Afon, Casnewydd
10yb – 3yp

https://www.eventbrite.co.uk/e/creative-ict-with-mr-p-tickets-47770566049

Trosolwg

Ymunwch â ni am ddiwrnod o rwydweithio gydag athrawon, addysgwyr ac arlunwyr eraill sy’n gweithio mewn ysgolion yn rhanbarth De Ddwyrain Cymru – gan ganolbwyntio ar ddefnyddio technoleg i hwyluso ac ysbrydoli dysgu creadigol drwy’r celfyddydau ac ar draws y cwricwlwm.

Bydd y diwrnod yn cynnwys:

 • Hyfforddiant gan Mr Parkinson
 • Cyflwyniadau gan ysgolion rhanbarthol sydd wedi defnyddio TGCh yn effeithiol mewn prosiectau creadigol
 • Marchnad technoleg greadigol i gael mewnwelediad o’r hyn sydd ar gael ledled y rhanbarth

Anelir y digwyddiad hwn yn bennaf at y rheiny sy’n gweithio mewn ystafell ddosbarth cynradd, ond bydd hefyd yn ddefnyddiol i athrawon uwchradd neu’r rheiny sy’n gweithio gyda disgyblion ag anghenion arbennig.

Cyflwynir y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â thîm rhanbarthol Ysgolion Creadigol Arweiniol.

 

Noder: Bydd angen i fynychwyr ddod â’u iPad neu dabled eu hunain i’r digwyddiad hwn.

 

Hwylusydd

Mae’r athro cynradd a’r hwylusydd hyfforddiant Lee Parkinson, neu Mr P fel yr adnabyddir ef, yn adnabyddus am ei fideos YouTube a blogiau doniol ac addysgiadol. Mae wedi hyfforddi athrawon ledled y DU ynghylch sut i ddefnyddio technoleg i godi safonau ar draws y cwricwlwm, gyda’r cysyniad ‘gweithio’n ddoethach nid caletach’.

 

Rydym yn hynod falch bod Lee yn ymuno â ni am ddiwrnod i ysbrydoli athrawon, addysgwyr ac arlunwyr sy’n gweithio mewn ysgolion – peidiwch â cholli’r cyfle prin hwn i gael hyfforddiant am ddim.

Dangoswch fwy