Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn chwilio am Gydweithwyr Celfyddydol

Ydych chi’n credu bod y celfyddydau yn gallu newid bywyd? Ydych chi’n credu y dylai’r celfyddydau fod ar gael i bawb? Mae Er budd pawb yn disgrifio ein huchelgais hyd 2023.

Rydym ni’n creu ffordd newydd o ymwneud â’r gwaith. Bydd y blynyddoedd yma’n bwysig am fowldio cyfraniad y celfyddydau at y Gymru gyfoes. Rydym ni eisiau cymorth y sector i lywio’r broses yma.

Mae gennym swyddogion gyda gwybodaeth ac arbenigedd yn y celfyddydau. Ond nid yw’r celfyddydau’n sefyll yn eu hunfan ac mae eisiau mwy na hynny. Mae eisiau inni gydweithio â phobl heriol a llawn dychymyg i helpu ein gwaith. Yn aml bydd y bobl yma’n artistiaid â’u profiad a’u harbenigedd neu’n bobl o gymunedau neu feysydd lle mae’r celfyddydau’n datblygu. I wireddu Er budd pawb, mae eisiau Cydweithwyr amrywiol ac ymgyrchol.

Dyma rôl y Cydweithwyr:

 • Bod yn aelod o’n grwpiau datblygu sector sy’n trafod celfyddydau a ffyrdd o weithio.
 • Gallu bod yn aelod o’n grwpiau penderfynu am grantiau – fel rydym wedi’i wneud o’r blaen gydag artistiaid a gweithwyr yn y maes yn ein rhaglen, Cymru Greadigol. Ar hyn o bryd rydym ni’n ymgynghori am ddyfodol ein gwaith Y Loteri Genedlaethol
 • Thema fawr y Cyngor yw ehangu’r math y bobl sy’n ymwneud â’r celfyddydau. Bydd ein Cydweithwyr Celfyddydol yn ein helpu drwy gyrraedd cymunedau a chryfhau ein hagenda cydraddoldeb a chynnwys pawb.
 • Cymryd rhan yn ein gweithdai, ein cynhadledd a’n Sgyrsiau Creadigol.
 • Weithiau bod yn rhan o grwpiau gorchwyl a gorffen mewnol am ddatblygu’r

  celfyddydau.

 • Rydym ni am i hyn fod yn waith difyr a diddorol i bawb. Mae’n bosibl bydd un o’n grwpiau datblygu sector am ichi wneud rhyw waith penodol gydag un neu fwy o’n sefydliadau.
 • Rydym yn chwilio am bobl hefyd sy’n brofiadol ym maes gweithio’n rhyngwladol ar gyfer Pwyllgor Ymgynghorol Fenis ac o bosibl rheoli prosiectau rhyngwladol.

  Yr ochr ymarferol

  Cewch dâl am hanner diwrnod (£150) neu ddiwrnod cyfan (£300). Gyda rhai gweithgareddau cewch dreuliau’n unig, er enghraifft, dod i’n cynhadledd flynyddol neu sgyrsiau creadigol. Mae ein polisi teithio a chynhaliaeth wedi’i seilio ar un Llywodraeth Cymru. Cewch gopi os byddwch chi’n llwyddiannus.

  Rhaid inni gael Cydweithwyr sy’n gallu gyrru ein gwaith yn ei flaen i gefnogi’r diwylliant Cymraeg.

  Rydym ni am gael Cydweithwyr ledled Cymru.
  Byddai’r gwaith yma’n gallu cymryd hyd at 10 diwrnod y flwyddyn (yn fras).

  Bydd yn bosibl o hyd ichi gynnig am waith arall gyda’r Cyngor pan ydych chi’n Gydweithiwr. Byddwch chi hefyd yn gallu gwneud cais am grant oddi wrthym fel unigolyn neu’n rhan o sefydliad.

 diddordeb?

Byddwch chi’n gallu mynegi diddordeb mewn sawl ffordd. Rydym ni am gael darn byr am eich bywyd a pham rydych chi â diddordeb yn y gwaith. Bydd hyn yn gallu bod yn ysgrifenedig, ar lafar neu ar ffilm. (Dim mwy na 500 gair neu 3 munud siarad neu ffilm.)

Bydd cyfres o weithdai i ddewis cydweithwyr ar 22 Ionawr (yn Abertawe) a 23 Ionawr (yn Wrecsam)

I fynegi diddordeb, anfonwch at [email protected] neu postiwch (gan nodi ‘Cydweithwyr Celfyddydol’ arno) i Gyngor Celfyddydau Cymru,
Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL
Erbyn 20 Rhagfyr 2018

Dangoswch fwy