Creu Robot a all Dynnu Lluniau a Dawnsio

Ar 12 Medi, buom yn ddigon ffodus i gael yr artist gweledol o fri rhyngwladol, Paul Granjon, yn ymuno â ni gyda grŵp o 12 o artistiaid ac addysgwyr yn y Fenni i wneud Doodlebots sy’n dawnsio ac yn tynnu lluniau. Thema’r diwrnod oedd Gwnewch e’n ddigidol, gyda’r nod o ddarparu technegau i athrawon eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth sy’n berthnasol i ddatblygiadau cyfredol mewn celf weledol yng Nghymru a thu hwnt, ac yn unol â Fframwaith Cymhwysedd Digidol Llywodraeth Cymru.

Dechreuodd Paul y sesiwn gyda sgwrs fer am ei waith a’i ysbrydoliaeth, gan ddechrau gyda’i fideo doniol, The Fluffy Tamagotchi. Soniodd Paul am Stelarc, yr arlunydd enwog o Awstralia sy’n archwilio’r ffyrdd y gall technoleg ychwanegu at ei gorff, ac mae ei waith wedi rhagweld arloesiadau technolegol diweddar i gynorthwyo’r rheini ag anableddau. Ar ôl dod yn dad yn ddiweddar, mae Paul wedi magu diddordeb cynyddol yn y gwrthdaro rhwng y byd naturiol a thechnoleg, a sut mae ein defnydd o dechnoleg yn arwain at ein dinistrio. Ymhlith pethau eraill, mae hyn wedi ei arwain i archwilio ffynonellau ynni amgen ar gyfer ei robotiaid, gan gynnwys batris wedi’u gwneud o fwd.

Make a Robot

Mae Paul eisiau inni edrych am botensial yn yr eitemau yr ydym yn eu taflu i ffwrdd, gan dynnu sylw at y ffaith y gellir dod o hyd i lawer o’r eitemau a ddefnyddir i adeiladu’r Doodlebot mewn biniau ailgylchu. Er enghraifft, mae gyriannau caled neu beiriannau argraffu sydd wedi’u torri yn cynnwys moduron, cynhwysydd bwyd yw corff y robot, ac mae’r switsh sy’n rheoli’r robot yn floc bach o bren a chlip papur. Mae symlrwydd y Doodlebot yn golygu y gall unrhyw un wneud un gydag offer cyfyngedig, ond roedd yn ofynnol i ni ddysgu rhai sgiliau newydd o hyd, gan gynnwys sodro gwifrau ar foduron gyda Paul yn ein sicrhau nad oes unrhyw beth peryglus ynglŷn â sodro. Ar ddiwedd sesiwn y bore, casglodd pawb eu robotiaid a chreon ni lun grŵp. Pan drodd pawb eu robotiaid ymlaen, llenwyd yr ystafell â sŵn nodweddiadol wrth i’r moduron ganu grwndi a’r pennau blaen ffelt yn crafu ac yn hercian ar draws wyneb y papur. Gwnaeth yr amrywiaeth o farciau a greodd ein Doodlebots argraff arnom, gan nodi bod rhai rhannau o’r llun yn edrych fel mapiau.

Make a Robot

Roedd naws wahanol i’r sesiwn yn y prynhawn wrth i ni ymchwilio i raglennu gan ddefnyddio Micro:bit y BBC. Gellir rhaglennu’r Micro:bit drwy’r rhyngrwyd, ac er ei fod yn syml i’w ddeall, gall atgynhyrchu ystod eang o weithrediadau. Er mwyn ein helpu i ddeall y Micro:bit, dangosodd Paul inni sut i raglennu’r grid o oleuadau LED i ddangos wyneb hapus neu drist gan roi emosiynau sylfaenol i’n robotiaid. Arweiniodd hyn at ein grwpiau yn rhaglennu eu Doodlebots i chwarae cerddoriaeth, newid golwg wrth gael eu hysgwyd, a rheoli ei gilydd gyda signalau radio.

Make a Robot

Roedd yn ddiwrnod dengar gyda grŵp o bobl amrywiol. Dywedodd llawer o athrawon y byddant yn gwneud robotiaid yn yr ystafell ddosbarth i atgyfnerthu dysgu am electroneg a chyflwyno rhaglennu. Teimlodd Sharon Phillips fod y diwrnod yn “addysgiadol ac yn llawer o hwyl”. Roedd Michelle Ward “wedi mwynhau’r dull ymarferol” a dywedodd Coral Houtman fod yr hwyluswyr yn “llawer o help”. Mae’r dawnsiwr, Fran Higginson, eisiau adeiladu robotiaid i “weithio gyda dawnswyr ar ryngweithio symud”.

Make a Robot
Make a Robot

Mae mwy o wybodaeth am waith Paul yn zprod.

Dangoswch fwy