Cyllido

Sylwch

Mae ein cyllid ar gau hyd y gellir rhagweld, darllenwch ein rhestr o grantiau sydd ar gael i ysgolion yma.

Mae gan Rwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru ddwy ffrwd cyllido sydd wedi’u creu i gefnogi gweithgarwch celfyddydau mewn ysgolion ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Dorfaen.

Mae’r cronfeydd ar gael i aelodau’r Rhwydwaith fel a ganlyn:

  • Athrawon sy’n gweithio mewn ysgol sydd wedi’i lleoli yn un o’r pum sir
  • Artistiaid sy’n byw yn un o’r pum sir
  • Addysgwyr celfyddydau sy’n gweithio ym maes celfyddydau, diwylliant, sefydliadau treftadaeth sydd wedi’u lleoli yn un o’r pum sir

 


 

Cronfa Sbarduno Arloesedd

Gall aelodau unigol wneud cais am hyd at £1,000 er mwyn ymchwilio a datblygu prosiect celfyddydau i’w ddefnyddio mewn ysgol. Rhaid i’r cais prosiect ddangos yn glir sut caiff yr arian ei wario o ran deunyddiau ac amser. Rhaid i artistiaid neu ddangos y byddant yn cysylltu ag athrawon/arbenigwyr addysg wrth ddatblygu eu prosiect. Rhaid i athrawon ddangos y byddant yn cysylltu ag artistiaid neu weithwyr diwylliannol proffesiynol wrth ddatblygu eu prosiect.

Amod cael yr arian yw y bydd y prosiectau’n cael eu cyhoeddi ar y wefan hon a’r Parth Dysgu Creadigol ar Hwb.
 


 

Cronfa Ymweliad Aelod Rhwydwaith

Gall aelodau unigol y rhwydwaith wneud cais am hyd at £100 i dalu costau ymweliad diwylliannol neu addysgol i rywle y tu allan i’r rhanbarth. Rhaid i’r ymweliad fod yn berthnasol i ddatblygiad proffesiynol parhaus yr ymgeisydd, neu gylch gwaith y rhwydwaith (i ganfod a lledaenu arfer gorau mewn prosiectau celfyddydau mewn addysg).  Gallai ymweliadau fod i arddangosfeydd, cynyrchiadau theatr, ysgolion neu i gwrdd â damcaniaethwyr addysg.

Bydd gofyn i bob ymgeisydd llwyddiannus ysgrifennu blog byr am eu hymweliad i’w gyhoeddi ar y Parth Dysgu Creadigol – Hwb. Gwneir hyn i gefnogi nod y rhwydwaith o feithrin diwylliant o rannu gwybodaeth.

Bydd y blog yn amlinellu:

  • i ble aethant ar eu hymweliad
  • pam yr aethant yno
  • pa effaith gafodd yr ymweliad ar eu hymarfer
  • pa elfen y gallent o bosibl ei defnyddio yn eu hymarfer eu hunai