TGCh Creadigol gyda Mr P

21st Nov 2018 9:30 am Glan yr Afon, Casnewydd, NP20 1HG

Register for this Event

10:00 – 15:00

Trosolwg

Ymunwch â ni am ddiwrnod o rwydweithio gydag athrawon, addysgwyr ac arlunwyr eraill sy’n gweithio mewn ysgolion yn rhanbarth De Ddwyrain Cymru – gan ganolbwyntio ar ddefnyddio technoleg i hwyluso ac ysbrydoli dysgu creadigol drwy’r celfyddydau ac ar draws y cwricwlwm.

Bydd y diwrnod yn cynnwys:

  • Hyfforddiant gan Mr Parkinson
  • Cyflwyniadau gan ysgolion rhanbarthol sydd wedi defnyddio TGCh yn effeithiol mewn prosiectau creadigol
  • Marchnad technoleg greadigol i gael mewnwelediad o’r hyn sydd ar gael ledled y rhanbarth

Anelir y digwyddiad hwn yn bennaf at y rheiny sy’n gweithio mewn ystafell ddosbarth cynradd, ond bydd hefyd yn ddefnyddiol i athrawon uwchradd neu’r rheiny sy’n gweithio gyda disgyblion ag anghenion arbennig.

Cyflwynir y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â thîm rhanbarthol Ysgolion Creadigol Arweiniol.

Noder: Bydd angen i fynychwyr ddod â’u iPad neu dabled eu hunain i’r digwyddiad hwn.

Hwylusydd

Mae’r athro cynradd a’r hwylusydd hyfforddiant Lee Parkinson, neu Mr P fel yr adnabyddir ef, yn adnabyddus am ei fideos YouTube a blogiau doniol ac addysgiadol. Mae wedi hyfforddi athrawon ledled y DU ynghylch sut i ddefnyddio technoleg i godi safonau ar draws y cwricwlwm, gyda’r cysyniad ‘gweithio’n ddoethach nid caletach’.

Rydym yn hynod falch bod Lee yn ymuno â ni am ddiwrnod i ysbrydoli athrawon, addysgwyr ac arlunwyr sy’n gweithio mewn ysgolion – peidiwch â cholli’r cyfle prin hwn i gael hyfforddiant am ddim.

Pwy sy’n cael mynychu?

  • Athrawon (gan gynnwys CALU a CA) ac addysgwyr o sefydliadau creadigol neu ddiwylliannol sy’n gweithio ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Dorfaen.
  • Arlunwyr sy’n byw ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Dorfaen.

Rydym yn talu am athrawon cyflenwi

Er mwyn cynorthwyo athrawon i fanteisio ar ein cyfleoedd i ddatblygu’n broffesiynol, gall Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 tuag at gostau cyflenwi.

Mae’r fath beth â chinio am ddim!

Darparwn luniaeth a chinio am weithdai diwrnod llawn, a lluniaeth am weithdai hanner diwrnod a gyda’r nosau. Os oes gennych unrhyw alergeddau neu ofynion dietegol, gadewch i ni wybod wrth i chi archebu eich lle.

Pwy sy’n ein hariannu?

Cawn ein hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, fel rhan o Ddysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu ar gyfer Cymru. Rhodda’r cynllun ‘greadigrwydd a’r celfyddydau wrth galon dysgu’ gan geisio:

  • Gwella cyrhaeddiad drwy greadigrwydd
  • Cynyddu a gwella profiad a chyfleoedd celfyddydol mewn ysgolion
  • Cyflwyno ar draws y tair blaenoriaeth addysgol: gwella llythrennedd, rhifedd, a lleihau effaith anfantais
  • Cefnogi athrawon ac ymarferwyr celfyddydol wrth ddatblygu eu sgiliau

Dysgwch fwy: https://hwb.gov.wales/creativity

Register for this Event