Cyfeirlyfr Artistiaid Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru

Telerau ac Amodau

Nod Cyfeirlyfr Artistiaid Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yw codi ymwybyddiaeth o’r arbenigedd o ran artistiaid ac addysgwyr celfyddydau sydd ar gael yn Ne Dwyrain Cymru. Mae’r profiad a’r prosesau gweithio a gynigir gan bob artist/sefydliad yn amrywio’n eang ac mae’n bwysig eich bod yn dewis yr artist cywir sy’n gweddu i’ch ysgol a’ch prosiect.

Mae Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yn argymell yn gryf eich bod yn dilyn proses ddewis sy’n cynnwys drafftio briff prosiect, cynllun prosiect a chytundeb prosiect (gyda chostau, canlyniadau a chyfrifoldebau).

Cysylltwch â Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru os hoffech gyngor i ddatblygu eich prosiect celfyddydau mewn ysgol.

 

Rhagymadrodd

Gweithredir gwefan Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gan y tîm datblygu celfyddydau yng Nghyngor Sir Caerffili. Mae’r wefan yn arddangos yr arbenigedd ym maes y celfyddydau sydd yn Ne Dwyrain Cymru ac mae’n cynnwys cronfa ddata y gellir ei chwilio ar gyfer ymwelwyr sy’n dymuno defnyddio’r arbenigedd hwn.

 

Defnyddio’r Wefan

1. Mae’r telerau ac amodau yn berthnasol i’r Cyfeirlyfr Artistiaid ar wefan Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru o dan yr enwau parth

artsandeducationnetworksewales.org
artsandeducationnetworksewales.org.uk
artsandeducationnetworksewales.net
artsandeducationnetworksewales.com
artsandeducationnetworksewales.co.uk
rhwydwaithcelfacaddysgdddcymru.org
rhwydwaithcelfacaddysgdddcymru.org.uk
rhwydwaithcelfacaddysgdddcymru.com
rhwydwaithcelfacaddysgdddcymru.co.uk

Mae mynd i mewn i’r wefan neu ei defnyddio yn gyfystyr â derbyn y telerau ac amodau hyn. Os nad ydych yn derbyn y telerau ac amodau hyn peidiwch â pharhau i ddefnyddio’r wefan. 
2. Ceidw Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru/Cyngor Sir Caerffili yr hawl i newid y telerau ac amodau hyn heb roi rhybudd. Rydym yn argymell eich bod yn darllen y telerau ac amodau hyn yn rheolaidd fel eich bod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau a allai fod wedi digwydd. Mae parhau i ddefnyddio’r wefan ar ôl i’r newidiadau gael eu gwneud yn golygu eich bod wedi cytuno i dderbyn y newidiadau hyn.

2. Atgoffir ymwelwyr bod y deunydd a gyflwynir gan bob artist neu sefydliad celfyddydau yn cael ei ddarparu er hwylustod yn unig; nid yw’r ffaith eu bod wedi’u cynnwys yn golygu bod y deunydd yn cael ei gefnogi. Er mai Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru/Cyngor Sir Caerffili sy’n rheoli’r wefan, nid ydym yn gweithredu fel asiant ar gyfer yr artistiaid na’r sefydliadau celfyddydau a restrir yn y cyfeirlyfr ac ni allwn warantu y bydd y gwasanaeth y maent yn ei ddarparu yn diwallu eich gofynion. Cyfrifoldeb yr ymwelwyr yw cadarnhau union natur y gwasanaeth a gynigir gan artist neu sefydliad celfyddydau. Os ydych yn creu contract gydag artist neu sefydliad celfyddydau, mae’r contract rhyngoch chi a’r artist neu’r sefydliad celfyddydau; nid yw creu contract gydag artist neu sefydliad celfyddydau yn creu perthynas asiantaeth gyda Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru/ Cyngor Sir Caerffili. Nid ydym yn cynnig gwasanaeth cyflafareddu ac ni fyddwn yn atebol i dalu cost ffioedd cyfreithiol pe bai anghydfod cyfreithiol yn digwydd. Ni fydd Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru/Cyngor Sir Caerffili o dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golli refeniw neu fusnes, neu am unrhyw niwed i ewyllys da busnes a allai ddeillio o, neu mewn cysylltiad â, defnydd o’r wefan.

3. Artistiaid a sefydliadau clefyddydau sy’n gyfrifol am sicrhau bod y deunydd a gyflwynir yn gywir ac yn cydymffurfio â phob deddf berthnasol. Er mwyn sicrhau bod y deunydd sydd wedi’i gynnwys ar y wefan yn gyfoes byddwn yn cysylltu â chi bob tua chwe mis a gofyn i chi wirio bod y data yn dal yn gywir. Os nad ydych yn cytuno i hyn, yna ni ddylech gyflwyno cofnod ar y gronfa ddata.

4. Ni ddylech gyflwyno manylion trydydd parti ar y gronfa ddata. Ni fyddwn ni’n gyfrifol am gysylltu â thrydydd parti y mae ei fanylion wedi’u cyflwyno heb ganiatâd.

Eiddo deallusol

5. Oni bai am ddeunyddiau a gyflwynir gan yr artistiaid a’r sefydliadau celfyddydau, mae hawlfraint pob ffurf arall o eiddo deallusol sy’n bodoli yng nghynnwys y wefan yn eiddo i Rwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru/Cyngor Sir Caerffili ac unrhyw drydydd parti arall sydd wedi rhoi caniatâd i ni ddefnyddio eu gwaith. Gallwch bori, argraffu a lawrlwytho rhannau o’r wefan i ddisg galed leol ar gyfer eich defnydd personol anfasnachol eich hun. Gallwch hefyd gopïo rhannau ar gyfer trydydd parti unigol ar gyfer ei ddefnydd personol ef cyn belled â’ch bod yn cydnabod y wefan fel ffynhonnell y deunydd, ac yn amodi bod yn rhaid i’r trydydd parti dderbyn y telerau ac amodau hyn. Gwaherddir yn llwyr unrhyw fath arall o gopïo, atgynhyrchu, ailddosbarthu, trawsyrru neu storio heb ganiatâd ysgrifenedig rhagblaen gan Rwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru/Cyngor Sir Caerffili. Cysylltwch ag [email protected] i ofyn am ganiatâd.

6. Ni chewch ddefnyddio ein logo heb ein caniatâd. Cysylltwch ag [email protected] i ofyn am ganiatâd.

7. Gall y wefan gynnwys cyfeiriadau at nodau masnach a logos nad sy’n eiddo i Rwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru/Cyngor Sir Caerffili. Nid yw cyfeiriad at nodau masnach sy’n eiddo i drydydd parti yn golygu bod gennym unrhyw hawl dros y nod.

Ymwadiad

8. Ni fydd Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru/Cyngor Sir Caerffili o dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw ddifrod neu golled yn cynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath sy’n deillio o ddefnydd neu golli defnydd data neu elw, sy’n deillio o, neu mewn cysylltiad â, defnydd y wefan.

9. Ceidw Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru/Cyngor Sir Caerffili yr hawl i wneud newidiadau i’r wybodaeth a gynhwysir ar y wefan.

10. Cyfrifoldeb yr ymwelydd yw dilysu’r wybodaeth a gynhwysir ar y wefan ac i fonitro unrhyw newidiadau a wneir i’r wefan.

Datganiad preifatrwydd

11. Mae’r wefan yn casglu’r mathau canlynol o wybodaeth am ymwelwyr:

i. Ffeiliau log ymwelwyr. Defnyddir y rhain i gasglu ystadegau defnydd y wefan ac nid ydynt yn cynnwys gwybodaeth bersonol a allai gael ei defnyddio i adnabod unigolion.

12. Mae cysylltu â ni drwy e-bost yn golygu eich bod yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi drwy e-bost er mwyn ymateb i’ch ymholiad.

Defnydd data a gyflwynir gan artistiaid a sefydliadau celfyddydau

13. Byddwn yn cyfathrebu gyda chi gan ddefnyddio’r data personol a gyflwynwyd am y rhesymau canlynol:

i.   I ofyn i chi am ddiweddariad gwybodaeth. Cyfeiriwch at gymal 4 y telerau ac amodau hyn.
ii.  I’ch cynghori ynglŷn ag unrhyw newidiadau i’r gwasanaeth neu’r wefan neu ei gweithrediad.
iii. I’ch hysbysu ynglŷn â gweithgareddau a gynhelir gan Rwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru.
iv.  I gysylltu â chi ar ran trydydd parti a ddewisir yn ofalus. Ni fyddwn yn datgelu data personol i unrhyw drydydd parti.

Os nad ydych am i ni gysylltu â chi, anfonwch fanylion eich cais i [email protected]

Hyperddolenni i wefannau trydydd parti

14. Darperir hyperddolenni i wefannau trydydd parti er hwylustod yn unig. Nid yw Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru/Cyngor Sir Caerffili yn derbyn unrhyw atebolrwydd am gynnwys neu ddibynadwyedd y gwefannau hyn ac nid yw presenoldeb dolen yn golygu ein bod yn cefnogi’r wefan. Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio bob amser ac nid oes gennym reolaeth dros eu hargaeledd.

15. Nid yw’r telerau ac amodau hyn yn cwmpasu gwefannau trydydd parti. Rydym yn argymell eich bod yn darllen telerau ac amodau pob gwefan arall yr ydych yn ymweld â hi.

Diogelu rhag firws

16. Mae Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru/Cyngor Sir Caerffili wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y deunydd a gynhwysir ar y wefan yn rhydd o firws; er hynny, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn rhedeg rhaglen gwrth-firws ar unrhyw ddeunydd a lawrlwythir o’r rhyngrwyd. Ni fydd Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru/Cyngor Sir Caerffili yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod i’ch system cyfrifiadur a data a allai ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd sy’n deillio o’r wefan.

Awdurdodaeth

17. Llywodraethir y telerau ac amodau hyn gan gyfreithiau Cymru a Lloegr.