David Cartwright

Enw: David Cartwright

Teitl Swydd: Pennaeth Celf

Sefydliad: Idris Davies School 3-18

Disgyblaeth: Celf weledol

Cefndir

Mae Dave Cartwright wedi gweithio fel athro celf a dylunio ers tua 30 mlynedd. Mae rhan helaeth o’i yrfa wedi ei dreulio yn Ysgol Gyfun Rhymni yn Nhredegar, ond bu hefyd yn treulio blwyddyn yng Nghanada fel Pennaeth Celf a Dylunio yn Ysgol Uwchradd High River, yn Alberta ym 1998. Cyn dod yn athro, cafodd David yrfa lwyddiannus fel darlunydd a dylunydd graffig llawrydd.

Ar hyn o bryd mae’n Bennaeth ar yr Adran Celf a Dylunio yn Ysgol Idris Davies 3-18 (cyfuniad o Ysgol Gyfun Rhymni a dwy ysgol gynradd leol). Mae’r adran yn cyflawni canlyniadau rhagorol yn rheolaidd, ac yn cynnal cyrsiau TGAU a Lefel A mewn Cyfathrebu Graffig o ystafelloedd dylunio graffig o’r radd flaenaf a sefydlwyd gan Dave o fewn yr ysgol.

Mae Dave yn darparu hyfforddiant i athrawon yn ei ysgol a thu hwnt, yn hyfforddi staff ar ddefnyddio Adobe Photoshop yn yr ystafell ddosbarth gelf, ac yn cefnogi datblygiad cyrsiau TGAU mewn Cyfathrebu Graffig mewn ysgolion eraill. Mae hefyd wedi mentora myfyrwyr athrawon fel rhan o gyrsiau TAR Celf a Dylunio am flynyddoedd lawer, gan weithio ar y cyd ag UWIC a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Ar hyn o bryd mae’n gweithio i CBAC fel safonwr TGAU allanol.