Criw Celf: Datblygu Dawn yn y Celfyddydau Cymhwysol a Gweledol i Bobl Ifanc o oed Ysgol

Lledaenwch y gair i unrhyw artistiaid talentog ifanc sy’n chwilio am gyfle gwych i archwilio a datblygu gydag artistiaid proffesiynol, ac arddangos mewn lleoliadau oriel…

Mae Criw Celf yn un o brosiectau cenedlaethol strategol Cyngor Celfyddydau Cymru, ac yn y De Ddwyrain mae dan arweiniad Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange. Mae’n rhoi cyfle i blant a phobl ifanc ddatblygu eu sgiliau artistig, gan weithio y tu allan i’r ysgol, ochr yn ochr ag artistiaid proffesiynol mewn amrywiaeth o wahanol leoliadau. Mae Criw Celf yn cynnig cyfle i ddylunwyr ac artistiaid gweledol ifanc uchelgeisiol dreulio amser yn datblygu eu dawn gyda’u cyfoedion a gyda gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y sector.

Mae Criw Celf yn canolbwyntio ar bobl ifanc y mae eu potensial neu eu dawn arbennig wedi cael ei nodi gan eu hathrawon ysgol. Bydd ein rhaglen yn rhoi cyflwyniad iddynt i ystod amrywiol a chyfoethog o genres artistig ac yn agor eu llygaid i ehangder y posibiliadau gyrfa y gall Celf a Dylunio arwain atynt. Rhaglen waith wedi’i thargedu yw Criw Celf, yn hytrach na phrosiect cyfranogi mynediad agored.

Mae Criw Celf yn ymroi i gyfrannu at agenda Mwy Abl a Thalentog (MATh) Llywodraeth Cymru. Mae hefyd yn ffurfio rhan allweddol o strategaeth Creawdwyr Ifainc Cyngor Celfyddydau Cymru sy’n anelu at ‘Ddatblygu Doniau Ifainc’.Celf, .

Criw Celf – Cynradd (Blynyddoedd Ysgol 5-6)

Yn ystod y rhaglen bydd y cyfranogwyr yn cael profiad o weithio gydag artistiaid a gwneuthurwyr proffesiynol a fydd yn cyflwyno ystod amrywiol a chyfoethog o genres artistig i’r cyfranogwyr ifanc. Bydd y rhaglen yn rhedeg am 10 mis gydag 1 sesiwn y mis. Bydd y cyfranogwyr yn cael profiad o raglen gyffrous ac ysbrydoledig a fydd yn archwilio amrywiaeth o gyfryngau yn ystod y sesiynau gweithdy. Bydd pob cyfranogwr yn cael cyfle i arddangos eu gwaith mewn o leiaf 2 leoliad oriel a bydd catalog o’r arddangosfa yn cael ei gynhyrchu. Yn y sesiwn weithdy gyntaf, bydd y bobl ifanc yn derbyn pecyn celf sy’n cynnwys bag prosiect, llyfr braslunio modrwy A4, pin graffig a deunyddiau arlunio i annog eu creadigrwydd y tu allan i leoliad Criw Celf.

Dyddiadau: 15th Medi 2018 – 15th Mehefin 2019
£50 i bob myfyriwr am y cwrs cyfan, yn cynnwys yr holl ddeunyddiau 

Criw Celf – Uwchradd (Blynyddoedd Ysgol 7-9)

Ar gyfer y rhaglen 10 mis hon, sydd ag 1 sesiwn weithdy bob mis, bydd y bobl ifanc greadigol yn manteisio ar brofiad artistiaid a gwneuthurwyr a fydd yn eu harwain a’u cefnogi ar hyd eu taith greadigol. Cynhelir y gweithdai yng Nghanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange a’r Riverfront. Bydd pob cyfranogwr yn cael cyfle i arddangos eu gwaith mewn o leiaf 2 leoliad oriel a bydd catalog o’r arddangosfa’n cael ei gynhyrchu. Bydd pob cyfranogwr yn derbyn pecyn celf i fynd ag ef adref a’i ddefnyddio yn ystod y sesiynau. Bydd y pecyn yn cynnwys bag prosiect A3, llyfr braslunio modrwy A4, pin graffig a deunyddiau arlunio.

Dyddiadau: 22nd Medi 2018 – 22nd Mehefin 2019
£50 i bob myfyriwr am y cwrs cyfan, yn cynnwys yr holl ddeunyddiau
COFRESTRWCH

Dangoswch fwy