Gina Roberts

Gina Roberts

Enw: Gina Roberts

Teitl Swydd: Ymarferydd Dawns Llawrydd

Sefydliad: Hunangyflogedig

Disgyblaeth: Dawns

Cefndir

Ymarferydd dawns llawrydd yw Gina sy’n darparu sesiynau i blant cyn oed ysgol, sy’n rhoi’r rhyddid iddynt archwilio symudiadau a cherddoriaeth mewn amgylchedd cyfeillgar. Mae’r sesiynau wedi eu cynllunio i fagu hyder a hunan-barch, tra hefyd yn datblygu sgiliau iaith, creadigrwydd a rhyngweithio cymdeithasol. Mae plant hefyd yn datblygu eu cydbwysedd, eu cydsymud a’u sgiliau echddygol wrth wneud ffrindiau newydd.

Mae Gina hefyd yn dyfeisio ac yn dysgu sesiynau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, gan weithio gyda phlant o bob oed a gallu. Mae’r sesiynau yn cael eu creu yn unol â’r cwricwlwm cenedlaethol a mapiau cwricwlwm yr ysgol. Mae Gina wedi gweithio fel mentor dawns ac ymgynghorydd ar gyfer y fenter Addysg Gorfforol mewn Ysgolion gyda Chwaraeon Cymru.

Mae hi hefyd wedi gweithio gydag athrawon i godi safonau dawns mewn addysg gynradd ac uwchradd gan ddefnyddio addysgeg addysgu a dysgu Addysg Gorfforol mewn Ysgolion. Roedd hyn yn cynnwys cyflwyno gwersi arddangos, gosod targedau a chanlyniadau, a rhoi adborth i athrawon ar eu gwersi i’w helpu i ddatblygu eu gwybodaeth am ddawns yn y cwricwlwm cenedlaethol.