Am y Rhwydwaith

Celfyddydau as Addysg

Rydym yn un o bedwar rhwydwaith rhanbarthol a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Rydym yn rhoi cymorth i ysgolion a sefydliadau diwylliannol yn Ne-ddwyrain Cymru, gan gynnwys ardaloedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

Ein nod yw dod ag ysgolion, artistiaid a sefydliadau diwylliannol ynghyd i roi cymorth ynghylch yr arferion gorau o ran dysgu.

Amcan ein model yw mynd ati i gyfeirio ysgolion i sefydliadau diwylliannol i weithio gydag artistiaid ac ymarferwyr creadigol, gan ddarparu profiadau i ddysgwyr ar gyfer archwilio ac adnoddau ar gyfer ymateb. Mae’r model hwn yn cefnogi’r datganiadau o’r hyn sy’n bwysig ym Maes Dysgu a Phrofiad y Celfyddydau Mynegiannol yn llawn.

Mae ein model yn galluogi’r Pedwar Diben, sy’n rhan annatod o Gwricwlwm Cymru, gan annog cwricwlwm wedi’i seilio ar y dyniaethau ac addysgeg dysgu creadigol. Darllenwch Gwricwlwm i Gymru yma.

Trwy ganolbwyntio ar sefydliadau diwylliannol, nod ein model yw cynyddu ffigurau ymwelwyr ac, yn bwysicach fyth, ddatblygu perthnasoedd dyfnach rhwng ysgolion a sefydliadau diwylliannol, adeiladu cymunedau o artistiaid a dyfnhau’r ymgysylltiad â’r gymuned leol.

Mae tri maes i’n gwaith:

Mae ein digwyddiadau datblygiad proffesiynol yn canolbwyntio ar ymarfer celf gyfoes a’r celfyddydau a diwylliant hanesyddol i roi hyder i athrawon y celfyddydau mynegiannol gyflwyno ac ymateb i arfer proffesiynol artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Mae pob gweithdy yn cyflwyno fframwaith trosglwyddadwy, sy’n berthnasol i’w ddefnyddio mewn orielau lleol, theatrau, amgueddfeydd, archifau, canolfannau celfyddydol a safleoedd treftadaeth wrth hyrwyddo’r defnydd o adnoddau dysgu digidol.

Mae ein rhaglen Hyrwyddwyr Celfyddydau yn darparu tîm o ymarferwyr celfyddydau sy’n wybodus am y cwricwlwm ac yn cynrychioli pob disgyblaeth y celfyddydau mynegiannol. Mae ein Hyrwyddwyr Celfyddydau yn ymweld ag ysgolion a lleoliadau diwylliannol i ddarparu mentora a chymorth proffesiynol i athrawon y celfyddydau mynegiannol sy’n gweithio mewn ysgolion a ariennir gan y wladwriaeth.

Mae ein gwaith gydag artistiaid ac ysgolion i froceru perthnasoedd rhwng ysgolion, artistiaid sy’n ymarfer ym mhob disgyblaeth y celfyddydau mynegiannol a sefydliadau diwylliannol, yn galluogi dysgwyr i brofi ac ymateb i ddiwylliant cyfoes. Nod tymor hir yr ymrwymiad hwn i ddemocratiaeth ddiwylliannol yw cynyddu ffigurau ymwelwyr a dyfnder yr ymgysylltiad â threftadaeth ddiwylliannol.